Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Hondenschool De Hoekse Sprong is gevestigd aan de Moerkantsebaan 361 te Essen-Hoek Belgie.

Artikel 1: Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hondenschool De hoekse Sprong: Bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt. De cursist: de wederpartij van de Hondenschool. De overeenkomst:de overeenkomst waarbij de hondenschool zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.
Artikel 2: Inschrijving cursus. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de Hondenschool. Dit dient schriftelijk te geschieden. De aanmelding is bindend wanneer de cursist het inschrijfformulier volledig ingevuld inlevert bij Hondenschool De Hoekse Sprong. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd verreist. De aanmelding verplicht tot het betalen van het cursusgeld. De cursist voldoet de cursusgelden door contant betaling bij aanvang eerste les. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan de hondenschool na de overeenkomst ontbinden. Alle kosten incl. kosten cursus welke door de Hondenschool moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden behaald op de cursist.
Artikel 3: In aanmerking komen voor een cursus: De hondenschool geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de Hondenschool. Puppy training: De cursist komt eerst in aanmerking voor de puppy training wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan cursus, de leeftijd vanaf 7 weken Beginners-gevorderden- SHH curus: De cursist komt eerst in aanmerking voor de cursus vervolgopleiding gehoorzaamheid wanneer er een positief advies is van de Hondenschool deel te nemen aan deze cursus. Pups mogen wel vanaf 7 weken mee doen. Ookal hebben zij nog niet alle entingen gehad. Wij vinden de inprenting belangrijker. Er vind geen restitutie van cursus gelden plaats voor de gemiste lessen. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij zieke of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond.
De cursist die aan de GG trainingen of appèl en spel, trainen met een twist deelneemt dient zijn cursusgeld per kwartaal  te betalen.
Voor aanvang van het kwartaal. Bij instroming wordt er een evenredig aantal maanden berekend.
Artikel 4: Annulering door de Hondenschool Een cursus heeft minimaal aantal deelnemers nodig voordat doorgaan plaatsvindt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat de cursus gewoon doorgang vindt.
Artikel 5: Aansprakelijkheid van de Hondenschool De Hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op Internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cursist. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(den) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar vrijwilligers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt. De hondenschool adviseert een goede W.A verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard WA-verzekering. De cursist, inclusief hond(den) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van de Hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.